โครงการอบรม ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

โครงการอบรม ไขข้อข้องใจภาษีเงินได้นิติบุคคล
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
เวลา 8.30-16.45 น (ระยะเวลาอบรม 7 ชั่วโมง)
อัตราค่าอบรม 900 บาท
(รับสมัครถึงวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564)

สมัครอบรมได้ที่ https://bit.ly/3gklgPV

จัดโดย ภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2019 Chulalongkorn Business School, All Rights Reserved